2020-07-05

Ковид-19 ба нийгмийн ялгаварлан гадуурхал. НЭМ-ийн доктор С.Хандмаа АШУҮИС-ийн багш