2020-06-25

КОВИД-19 ба Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. НЭМ-ийн магистр, Э.Золжаргал, АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн багш