Бүртгүүлэх

Тоо, үсэг, тусгай тэмдэг оролцуулан 8-с доошгүй урттай оруулна уу